GeoAnaliz

Płyta dynamiczna

Badanie / Jak wygląda badanie płytą dynamiczną i ile trwa

Badanie trwa bardzo którko, po ustawieniu płyty we wskazanym miejscu w przeciągu kilkunastu sekund dokonujemy jej dynamicznego obciążenia za pomocą 3 próbnych uderzeń i 3 właściwych pomiarów odkształcenia podłoża. Rezultat pomiarów pojawia się na wyświetlaczu elektronicznego czujnika dzięki czemu od razu możemy określić dynamiczny moduł odkształcenia Ev a następnie za pomocą korelacji wyznaczyć wskaźnik zagęszczenia podłoża Is.

Zapotrzebowanie / Kiedy badania zagęszczenia podłoża są niezbędne

Firma GeoAnaliz za pomocą lekkiej płyty dynamicznej wykona dla państwa pomiary nośności podłoża niezbędne do uzyskania pozwolenia na podłączenie drogi dojazdowej do sieci komunikacyjnej. Jeżeli działka znajduje się w Krakowie i inwestor chce doprowadzić do niej dojazd od drogi będącej własnością gminy to w trakcie wykonywania nasypu pod nawierzchnię jest zobligowany to skontrolowania jego zagęszczenia. Wyników tych badań wymaga Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (ZIKiT ) przed zgodą na włączeniem drogi dojazdowej do użytku. Podobnie sprawa wygląda w przypadku Zarządu Dróg Wojewódzkich (ZDW) i Powiatowych (ZDPK).

Pomijając powyższy przypadek kontroli zagęszczenia podłoża powinien dokonywać każdy inwestor w trakcie prac związanych z formowaniem nasypu budowlanego. Kontrola ta powinna odbywać się etapowo po wzniesieniu każdej kolejnej warstwy nasypu o grubości 20-30cm. Dlaczego etapowo? Ponieważ tylko tak da się skontrolować czy nasyp jest wznoszony poprawnie. Gdyby wykonać badanie zagęszczenia dopiero po wzniesieniu nasypu o wysokości 1m to nie otrzymamy informacji na temat poprawności zagęszczenia warstw zalegających głębiej niż 30cm. W takim przypadku należało by wykonać wykop do poziomu nas interesującego i w nim przeprowadzić badanie płytą dynamiczną lub przeprowadzić sondowanie za pomocą wbijanej, lekkiej sondej dynamicznej DPL. Za pomocą DPL, możemy sprawdzić zagęszczenie nasypu na dowolną głębokość, ale musi on być zbudowany z utworów piaszczystych bez domieszki kamieni i gruzu.

Inwestycje / Pod jakie inwestycje płyta dynamiczna skontroluje podłoże

Nasypy drogowe

Jeżeli zleciliśmy firmie wykonanie drogi dojazdowej np. do terenu firmy lub drogi wewnętrznej w obrębie osiedla domków jednorodzinnych, to warto w momencie wznoszenia nasypu skontrolować poprawność jego wykonania. Poprawne zagęszczeni nasypu jest podstawą długoletniej bezawaryjnej eksploatacji drogi. Płyta dynamiczna pomoże również ocenić stan podłoża utwardzonej drogi gruntowej w sytuacji gdy planujemy wykonać w jej obrębie nową nawierzchnię asfaltową.

Nasypy kolejowe

Wznosząc nowy nasyp kolejowy lub remontując istniejący warto sprawdzić czy formowane warsty podbudowy z kruszywa są w odpowiednim stopniu dogęszczone. Zbyt słabe zagęszczenie podbudowy pod torami kolejowymi może prowadzić do ich wyginania i wgniatania w podłoże, efektem czego zostanie skrócony czas ich eksploatacji.

Płyta fundamentowa

Budując dom posadowiony na płycie fundamentowej wykonujemy wykop o głębokości około 1,2-1,4m, na którego dnie wylewamy betonową podstawę. Następnie formujemy ściany wykopu w postaci ław fundamentowych a jego wnętrze zasypujemy materiałem drobnoziarnistym. Nasyp piaszczysty wewnątrz fundamentów musi być formowany etapowo - warstwami po 20-30cm, które następnie powinny być odpowiednio zagęszczane za pomocą wibratorów. Nie kontrolując zagęszczenia nasypu ryzykujemy iż drobny materiał z czasem zostanie wymyty przez wody gruntowe a powstałe pustki będą przyczyną nierównych podług i popękanych ścian działowych. Wypełnienie takich pustek jest sprawą trudną i kosztowną.

Podbudowa pod kostkę brukową

Wykonując chodnik wzdłuż drogi lub utwardzając kostką brukową podwórko własnego domu jako podbudowę stosujemy kruszywo łamane lub piasek. Nasyp ten powinien zostać odpowiednio zagęszczony w przeciwnym razie po paru miesiącach nawierzchnia z kostki brukowej przestanie być równa. Za pomocą płyty dynamicznej skontrolujemy wykonawcę czy szybki postęp robót aby na pewno łączy się również ze stosowaniem odpowiedniej grubość nasypu i odpowiednim jego dogęszczaniem.

Sieci elektryczne, gazowe, wodociągi, kanalizacje, przyłącza ciepłownicze, odwodnienia

Badanie płytą dynamiczną można również zastosować dla potrzeb skontrolownia zagęszczenia wszelkiego rodzaju podsypek, obsypek i materiału zasypowego, zastosowanych do likwidacji wykopów pod sieci infrastruktury komunalnej. Nieodpowiednie zagęszczenie podłoża w wykopie, będzie skutkował zapadaniem powierzchni terenu bezpośrednio nad siecią komunalną co z kolei prowadzi do zniszczenia nawierzchni drogowych/chodników. Ponad to niekontrolowane osiadanie źle zagęszczonego podłoża może prowadzić do uszkodzenia rur i zniszczenia nowopowstałej infrastruktury.

Boiska sportowe

Murawa boiska sportowego musi być równa a na jego powierzchni nie może gromadzić się woda. Aby spełnić te warunki stosuje się odpowiednią podbudowę z materiału o dobrych parametrach filtracyjnych. Nasyp ten należy zagęścić tak aby osiągnąć odpowiednie parametry wytrzymałościowe. Za pomocą badania płytą dynamiczną skontrolujemy czy cała powierzchnia boiska jest w takim samym stopniu zagęszczona dzięki czemu murawa pozostanie równa.